Nová verze účetnictví Pohoda leden 2016 s kontrolním hlášením DPH

3. Únor 2016 - 19:55 — admin

Byla uvolněna nová verze účetnictví Pohoda leden 2016, rel. 11200, která obsahuje kontrolní hlášení DPH.

 

DPH

Jedna z největších změn, která na nás čeká od 1. ledna 2016, je spjata se zavedením povinnosti podávat tzv. kontrolní hlášení, vyplývající z § 101c až § 101i zákona o dani z přidané hodnoty. Plátcům DPH podstatně zjednoduší práci nová agenda v programu POHODA – Kontrolní hlášení.

Pomocí agendy Kontrolní hlášení POHODA umožňuje vytvářet hlášení s přehledem zdanitelných plnění, u kterých je plátce povinen přiznat daň, uskutečněná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti a také všechna přijatá zdanitelná plnění v tuzemsku.

Novou agendu naleznete v nabídce Účetnictví/Daň z přidané hodnoty. Vložením nového záznamu do této agendy se zobrazí dialogové okno Vystavení kontrolního hlášení, ve kterém vyberete požadované zdaňovací období a druh hlášení.

Doklady vstupující do kontrolního hlášení

Podstatné pro zahrnutí dokladu do kontrolního hlášení je datum zdanitelného plnění, resp. datum odpočtu/doručení – stejně jako u přiznání k DPH.

Uvítali byste možnost připojit k přiznání k dani z přidané hodnoty nějaký soubor jako přílohu a společně s ním jej elektronicky odeslat? Program POHODA vám to umožní.

Od 1. ledna 2016 dochází k zavedení kódu 3 pro režim Přenesení daňové povinnosti. Tento nový kód použijete při dodání nemovité věci plátci, pokud plátce, který nemovitou věc dodává, uplatní daň podle § 56 odst. 5 zákona o DPH.

Účetnictví

Nová verze systému POHODA reaguje i na další novinku účinnou od 1. ledna 2016. Konkrétně se jedná o vyhlášku č. 250/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., pro účetní jednotky podnikatele účtující v soustavě podvojného účetnictví, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu (v druhovém členění). Může ho sestavovat malá a mikro účetní jednotka, která není obchodní společností a nemá mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu (v účelovém členění). Sestavuje ho velká a střední účetní jednotka. Dále malá a mikro účetní jednotka, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu (v účelovém členění). Může ji sestavovat malá a mikro účetní jednotka, která není obchodní společností a nemá mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Provádíte vyčíslení kurzových rozdílů k neuhrazeným pohledávkám a závazkům v cizí měně ke konci zdaňovacího období? Pokud ano, tak jistě oceníte, že nyní je možné vyčíslit kurzové rozdíly k pohledávkám a závazkům, přestože je jiný doklad v cizí měně již uhrazen v následujícím roce.

Nově můžete při likvidaci dokladů vybírat doklady na základě čísla přijaté objednávky. Tuto novinku oceníte zejména v případě, kdy vám zákazník při úhradě uvede číslo přijaté objednávky do variabilního symbolu.

Fakturace

Zadáváte denně nespočet závazků a někdy se vám stane, že omylem zadáte doklad se stejným číslem dokladu či variabilním symbolem? Potěší vás tedy rozšíření funkčnosti v programu POHODA pro kontrolu duplicity čísla dokladu i  v dalších agendách a přidání nové kontroly variabilního symbolu.

Dosud program POHODA hlídal automaticky duplicitu dokladů dle pole Doklad v agendách Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury a Ostatní závazky s tím, že adresa musela být spárovaná s agendou Adresář. Nyní je tato funkčnost rozšířena o kontrolu dokladů bez vazby na adresář.

Evidujete spoustu dokladů s adresou, kterou nemáte zapsanou v adresáři, a zpětně byste si ji do adresáře chtěli doplnit? Program POHODA vám to nyní umožní díky novému povelu Vložit.

Využíváte často při práci v programu POHODA funkci Likvidace bez vazby a těžko takto zlikvidované doklady dohledáváte? Jistě oceníte nový předdefinovaný dotaz, pomocí kterého tyto doklady jednoduše vyfiltrujete.

Personalistika a mzdy

Od 1. ledna 2016 se zvyšují redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek. Tato změna má vliv také na redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost, resp. nařízenou karanténu.

  • Redukční hranice průměrného hodinového výdělku pro výpočet náhrady mzdy jsou pro rok 2016 stanoveny takto:
  • první redukční hranice náhrady mzdy – 157,68 Kč,
  • druhá redukční hranice náhrady mzdy – 236,43 Kč,
  • třetí redukční hranice náhrady mzdy – 472,68 Kč.

Maximální vyměřovací základ pro účely pojistného na sociální zabezpečení činí 1 296 288 Kč. Pro účely pojistného na zdravotní pojištění je maximální vyměřovací základ od roku 2013 zrušen.

Limit výše měsíčních zdanitelných příjmů, nad který se již provádí výpočet solidárního zvýšení zálohy na daň, je stanoven jako čtyřnásobek průměrné mzdy a pro rok 2016 činí 108 024 Kč.

Nařízením vlády č. 233/2015 Sb. se od 1. ledna 2016 zvyšuje základní sazba minimální mzdy z 9 200 Kč na 9 900 Kč.

Základní sazba minimální mzdy bude od roku 2016 činit 9 900 Kč měsíčně nebo 58,70 Kč za hodinu (pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin). Pro zaměstnance, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně, se výše minimální mzdy zvyšuje na 9 300 Kč měsíčně a 55,10 Kč za hodinu.

Zvýšení minimální mzdy ovlivňuje především odvod zdravotního pojištění. Za zaměstnance, na které se vztahuje povinnost odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu a příjem nedosahuje minimální mzdy, má zaměstnavatel povinnost odvádět zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu, kterým je právě minimální mzda. Minimální odvod zdravotního pojištění se za tyto zaměstnance tedy zvýší z původních 1 242 Kč na 1 337 Kč.

Zvýšení minimální mzdy má vliv také na posouzení nároku na daňový bonus. Nárok na daňový bonus se u zaměstnanců posuzuje tak, že jejich příjem musí v měsíci dosáhnout alespoň výše poloviny minimální mzdy platné k 1. 1. příslušného kalendářního roku. Z toho vyplývá, že nárok na daňový bonus bude mít v roce 2016 zaměstnanec, který bude mít v kalendářním měsíci příjem alespoň ve výši 4 950 Kč.

Vyměřovací základ pro platbu pojistného na zdravotní pojištění u osob, za které je plátcem pojistného stát, se od 1. ledna 2016 zvyšuje z částky 6 259 Kč na 6 444 Kč.

Tiskovou sestavu Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele si nyní můžete zobrazit pouze za jednu vybranou zdravotní pojišťovnu.

POHODA nově hlídá minimální výši průměrného výdělku, a to podle § 357 odst. 1 zákoníku práce. V případě, že je vypočtený průměrný výdělek zaměstnance nižší než minimální hodinová mzda, program automaticky zvýší průměrný výdělek na výši odpovídající této minimální mzdě.

Na tiskové sestavě Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti se automaticky vyplní údaje o vyživovaných dětech, které budou uvedené u zaměstnance v agendě Personalistika na záložce Daně a pojistné.

Sklady a Kasa

Do výpočtu zásob k objednání u funkce automatických objednávek se nově zahrnuje i případný záporný stav zásoby.

Využíváte často tiskové sestavy Denní tržba či Přehled denních tržeb? Nově můžete před náhledem na tyto tiskové sestavy vybrat různá kritéria, podle kterých se mají záznamy na sestavě zobrazit.

Pokud v programu POHODA účtujete skladové hospodářství způsobem A, jistě využijete nově přidanou funkčnost, díky které si můžete přednastavit odlišné účty pro zaúčtování zásob pro práci na přelomu účetního období.

Další novinka potěší uživatele programu Kasa Offline. Otevření pokladní zásuvky je nově možné pomocí klávesové zkratky či přes tlačítko přímo z dialogového okna Vyúčtování prodeje. Tuto funkčnost využijete i v agendě Kasa programu POHODA.

Prodej zásob s evidenčním číslem v agendě Kasa je nyní snazší díky novému poli pro fulltextové vyhledávání.

Pokud používáte dotykové rozhraní v agendě Kasa a programu Kasa Offline, program POHODA pro vás připravil jednodušší způsob vyhledávání skladových zásob.

XML

Používáte-li export individuálních cen skladových zásob nebo individuálních slev cenových skupin u obchodních partnerů, oceníte jistě rozšíření XML schématu o export akčních cen.

Program POHODA podporuje XML import pokladních dokladů obsahujících vazbu na zlikvidované pohledávky a závazky.

Nově můžete vyexportovat agendu Hotovostní pokladny, kterou naleznete v nabídce Nastavení.

V souvislosti se zapracováním kontrolního hlášení byla upravena XML komunikace agend Přijaté faktury, Pokladna, Interní doklady, Ostatní pohledávky a Ostatní závazky.

Ostatní

Aby se vám pracovalo v agendě Globální nastavení zase o něco pohodlněji, vzhled se upravil do stromové struktury.

Přepočet závazků a pohledávek ke konci zdaňovacího období můžete v programu POHODA nově provést jednotným nebo pevným kurzem.

S účinností od 1. ledna 2016 dochází vyhláškou č. 309/2015 Sb. ke změně stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného.

Od 1. 1. 2016 se vypouští zřizovací výdaje z kategorie nehmotného majetku podle § 32a zákona o daních z příjmů. Podle přechodných ustanovení budou zřizovací výdaje, které byly evidované ve zdaňovacím období započatém v roce 2015 nebo dříve, postupně odepsány rovnoměrně bez přerušení 60 měsíců.

Nově je možné prostřednictvím služby Homebanking automaticky likvidovat doklady i v cizí měně. Automatická likvidace dokladů se provede pouze v případě, že bankovní výpis a likvidovaný doklad jsou ve stejné měně.

Aplikace mPOHODA

V aplikaci mPOHODA je možné za prodané zboží a služby vystavit příjmový pokladní doklad.

Vystavili jste v aplikaci mPOHODA fakturu, za kterou vám odběratel ihned platí v hotovosti? Nově můžete provést úhradu faktury prostřednictvím pokladního dokladu.