Účetnictví Pohoda - Leden 2013 - novinky

23. Leden 2013 - 20:07 — admin

Byla uvolněna nová verze účetnictví Pohoda leden 2013, rel. 10301.

Pokud máte zájem o účetní software Pohoda, můžete jej výhodně zakoupit v obchodě BlahaSoft. Můžete také navštívit web o účetnictví Pohoda.

Nová Pohoda obsahuje spoustu nových funkcí:Účetnictví Pohoda

 • velké změny ve mzdách a důchodovém pojištění od roku 2013,
 • změny v DPH,
 • reorganizace finančních úřadů,
 • registr nespolehlivých plátců DPH,
 • aktualizované tiskopisy,
 • a další novinky, viz seznam níže.

Personalistika a mzdy

1. ledna 2013 nabyla účinnosti novela zákona o nemocenském pojištění, která mění výši redukčních hranic pro výpočet nemocenských dávek. Změna má vliv také na redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost, resp. nařízenou karanténu.

 • první redukční hranice náhrady mzdy – 151,03 Kč
 • druhá redukční hranice náhrady mzdy – 226,63 Kč
 • třetí redukční hranice náhrady mzdy – 453,08 Kč

 

Od 1. ledna 2013 je zrušen maximální vyměřovací základ pro pojistné na všeobecné zdravotní pojištění. Jedná se o dočasné opatření, které by podle současné legislativy mělo platit do konce roku 2015. Zrušení tzv. stropu pojistného se však netýká pojistného na sociální zabezpečení. Tento maximální vyměřovací základ zůstává zachován ve výši 48násobku průměrné mzdy a pro rok 2013 činí 1 242 432 Kč.

V letech 2013 až 2015 si nebudou moci pracující starobní důchodci uplatnit základní slevu na dani na poplatníka ve výši 24 840 Kč ročně (2 070 Kč měsíčně) v případě, že k 1. lednu zdaňovacího období pobírají starobní důchod.

Pro přiznání základní slevy na dani na poplatníka u pracujících starobních důchodců je nově rozhodující to, zda k 1. lednu zdaňovacího období pobírají, či nepobírají starobní důchod. V případě, že zaměstnanec nebude k 1. lednu pobírat starobní důchod, má nárok na slevu po celý rok, a to i v situaci, když se stane starobním důchodcem v průběhu roku.

Doposud byly příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění zaměstnance osvobozeny od daně z příjmů a sociálního a zdravotního pojištění do úhrnné výše 24 000 Kč za rok. Tento limit se od 1. ledna 2013 zvyšuje na 30 000 Kč. 

Jednou ze změn, které jsou součástí důchodové reformy, je zavedení druhého pilíře důchodového zabezpečení, takzvané důchodové spoření. Pokud zaměstnanec vstoupí do druhého pilíře, bude muset velkou část související administrativy i samotné odvody zajišťovat přímo zaměstnavatel.

Další z legislativních novinek od ledna 2013 je tzv. solidární zvýšení daně. Zaměstnancům, jejichž zúčtovaný měsíční zdanitelný příjem přesáhne čtyřnásobek průměrné mzdy, se tak zvýší měsíční záloha na daň z příjmů. Výpočet a odvod zálohy na daň navýšené o solidární zvýšení daně provádí zaměstnavatel.

Solidární zvýšení zálohy na daň z příjmů činí 7 % z kladného rozdílu mezi příjmy zahrnovanými do základu pro výpočet zálohy na daň a čtyřnásobkem průměrné mzdy, což pro rok 2013 odpovídá částce 103 536 Kč. Případné slevy na dani se budou odečítat až od výsledné hodnoty zálohy na daň včetně solidárního zvýšení daně.

V programu POHODA byly aktualizovány formuláře podle aktuálních vzorů tiskopisů zveřejněných Ministerstvem financí.

Mezi aktualizované tiskopisy či přílohy patří:

Výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor č. 17
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti vzor č. 18
Příloha č. 2 k Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona vzor č. 9
Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2012 vzor č. 12
Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně vzor č. 15
Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech vzor č. 7

DPH

Od 1. ledna 2013 platí nový tiskopis pro přiznání k dani z přidané hodnoty. Jde o tiskopis č. 25 5401 MFin 5401 - vzor č. 18, který vydalo Ministerstvo financí. Poprvé jej plátci DPH použijí za zdaňovací období leden 2013 nebo za první čtvrtletí tohoto roku.

V rámci reorganizace české daňové správy byly čtrnácti nově vzniklým finančním úřadům přiděleny nové názvy, jejichž pevnou součástí je také jedinečné trojmístné číslo. Změnám se nevyhnuly ani číselníky jednotlivých územních pracovišť. A POHODA na tyto změny samozřejmě zareagovala.

Pro všechny nové plátce daně z přidané hodnoty je od ledna 2013 základním zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc. POHODA je na tuto novinku připravena.

Novinek se dočkaly také daňové doklady. Od 1. ledna 2013 musí daňový doklad obsahovat některé nové údaje:

 • text daň odvede zákazník, je-li osobou povinnou přiznat daň ten, pro koho je plnění uskutečněno. Jedná se například o vystavitele daňového dokladu při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a,
 • text vystaveno zákazníkem, je-li osoba, pro kterou je plnění uskutečněno, zmocněna k vystavení daňového dokladu. Jde například o příjemce daňového dokladu při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a.

Stávajícím uživatelům ekonomického systému POHODA doporučujeme, aby nové povinné textace uvedli u odpovídajících členění DPH do pole Text na dokladu, a to v agendě Účetnictví/Daň z přidané hodnoty/Členění DPH. Nově zakládaných účetních jednotek se toto doporučení netýká, neboť texty doplní POHODA automaticky.

Novela zákona o DPH také ruší povinnost uvádět na vystavovaném dokladu v režimu přenesení daňové povinnosti text o tom, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro něhož je plnění uskutečněno.

Povinnost přiznat daň z plateb přijatých před dnem uskutečnění zdanitelného plnění je nově rozšířena i na plátce daně, kteří vedou daňovou evidenci.

 Rok 2013 zavádí označení „nespolehlivý plátce“. Uvedený titul získá plátce daně z přidané hodnoty, který závažným způsobem neplní své povinnosti při správě DPH.

Pokud budete obchodovat s partnerem, který nese označení nespolehlivého plátce, budete se vystavovat riziku ručení za nezaplacenou daň z tohoto zdanitelného plnění. Proto vám doporučujeme, abyste si spolehlivost svého obchodního partnera pravidelně ověřovali.

Informace o spolehlivosti plátců daně jsou zveřejněné na Daňovém portálu v aplikaci Registr plátců DPH. Výchozí stav je u všech plátců nastaven na spolehlivý. Předpokládá se totiž, že první nespolehliví plátci zde budou publikováni nejdříve v průběhu února.

V současnosti pracuje Finanční správa ČR na technickém řešení, které umožní online zjišťování spolehlivosti konkrétních plátců daně. Jakmile bude tato webová služba k dispozici, bude možnost online kontroly přidána také do programu POHODA. Změnu vám pak přinese některá z příštích aktualizací programu.

 Aktuálně vám však POHODA umožní provést ruční ověření z adresáře, a to prostřednictvím povelu Záznam/Komunikace/Vyhledat na internetu… Zobrazí se dialogové okno, kde vyberte možnost Administrativní registr ekonomických subjektů. Po stisku tlačítka Dokončit otevře POHODA přímo webovou aplikaci daňového portálu s výpisem výsledků pro daný ekonomický subjekt.

 Další z legislativních novinek, kterou upravuje § 100 zákona o DPH, představuje povinnost plátce evidovat DIČ dodavatele u přijatých zdanitelných plnění, ovšem s výjimkou těch, ke kterým byly vystaveny zjednodušené daňové doklady (do 10 000 Kč).

Tato legislativní úprava se stávající funkčnosti programu POHODA nijak nedotkla, neboť DIČ jste mohli vyplňovat u všech daňových dokladů už dříve. Pouze připomínáme, že si můžete nastavit, pokud tak už nemáte, aby vás POHODA při ukládání dokladu na chybějící DIČ upozornila. V tomto případě si zatrhněte volbu Kontrolovat DIČ u dokladů v agendě Globální nastavení/Daně.

Od 1. ledna 2014 budou mít plátci DPH povinnost odevzdávat přiznání pouze elektronicky. Tato legislativní novinka nemá žádný vliv na funkčnost programu POHODA. Možnost podávat přiznání elektronickou cestou už je několik let samozřejmou součástí programu.

Účetnictví

POHODA vám díky novému povelu umožní hromadnou změnu aktuální sazby DPH u všech položek dokladu najednou. Tuto možnost využijete především při fakturaci v rámci Evropské unie, kdy máte skladové položky zadány v základní (snížené) sazbě DPH. Už tedy nebudete muset ručně měnit jejich sazbu DPH na 0 % poté, co je přenesete do faktury.

Aktualizaci sazeb DPH pomocí stejnojmenného povelu můžete použít pouze u dokladu s položkami, který není uzamčen proti úpravám, není zlikvidovaný nebo není již zahrnutý v přiznání k DPH či v příkazu k úhradě.

 Příspěvkovým organizacím umožňuje POHODA založit novou účetní jednotku se zkušebními daty. Než tedy začnete účtovat naostro, můžete si práci nejdříve natrénovat.

Program POHODA obsahuje aktualizovaný tiskopis Rozvaha pro příspěvkové organizace. Poprvé jej příspěvkové organizace použijí pro účetní období 2013.

Jedna z dalších legislativních novinek se týká omezení výdajových paušálů u daně z příjmů fyzických osob. Výdajové paušály už nebudou moci za rok 2013 využít všechny OSVČ, jako tomu bylo v roce 2012. Omezení se vztahuje na činnosti, které spadají do paušálů ve výši 40 % a 30 %.

Od 1. ledna 2013 došlo k omezení výdajových paušálů u:
 

 • 40 % z příjmů, nejvýše lze uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč,
 • 30 % z příjmů, nejvýše lze uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč.

Sklady

 POHODA vám teď dává na výběr, jestli chcete u skladových položek přepočítat buď cenu v cizí měně, nebo v domácí měně. Tuto možnost využijete v případě, kdy dojde ke změně kurzu, který ovlivňuje ceny skladových zásob.

Při změně kurzu probíhal doposud přepočet cen tak, že se vždy přepočítala jen cena v cizí měně, ať už ta prodejní, nebo nákupní. Cena zásob v domácí měně zůstávala vždy zachována. POHODA však nově umožňuje také opačný způsob. Podle vaší volby může ponechat právě cenu v cizí měně a automaticky přepočítat cenu v měně domácí.

 Dialogové okno Vložení zásoby, a to jak při příjmu, tak i výdeji zásoby, obsahuje nově také informace o vážené nákupní ceně. Tato novinka se vám bude hodit zejména v okamžiku, kdy si budete chtít zkontrolovat, jestli nenakupujete příliš draho oproti průměrné nákupní ceně. Při výdeji si zase můžete snadno porovnat cenu prodejní s průměrnou nákupní cenou.

 Pole Vážená n. c. naleznete v dialogovém okně Vložení zásoby, které se otevře při vkládání zásoby do dokladu prostřednictvím povelu Záznam/Přenos ->/Sklady ->. Podmínkou pro zobrazení tohoto dialogového okna je zatržení volby Dialogové okno při vložení zásoby v agendě Globální nastavení v sekci Sklady 1.

 Dialogové okno pro vložení zásoby přináší ještě další novinku. Díky nově přidané volbě Aktualizovat nákupní cenu můžete na skladovou kartu v agendě Zásoby promítnout změnu nákupní ceny, aniž by se automaticky aktualizovala cena prodejní.

Důležitou roli zde však hrají i pravidla pro automatické přepočty cen, která máte nastavena v agendě Cenové skupiny. Pokud tu máte zatrženu volbu Při změně nákupní ceny přepočítat základní prodejní cenu, k aktualizaci prodejní ceny na základě nastavené marže/rabatu dojde.

 Tisková sestava Individuální slevy je nově doplněna informací o měně konkrétní slevy.

Majetek

 Tiskové sestavy agendy Majetek mají nový přírůstek. Je jím nová tisková sestava, která zobrazuje měsíční daňové a účetní odpisy vybraného majetku.

 Dopočet do pořizovací ceny nehmotného majetku se doteď zohledňoval vždy u posledního měsíčního odpisu v každém účetním období. Nově zařazený nehmotný majetek se nyní odpisuje tak, že všechny měsíční odpisy budou po celou dobu odpisování shodné a dopočet do pořizovací ceny se upraví až u úplně posledního měsíčního odpisu.

 Změna výpočtu odpisů, resp. dopočtu do pořizovací ceny, se týká majetku s nastaveným způsobem odpisování NM audiovizuální, NM software, výzkum, vývoj, NM zřizovací výdaje, NM ostatní a NM individuální. Pokud budete do programu POHODA zadávat nový majetek, nečekají na vás žádná zvláštní nastavení. Nový způsob výpočtu řeší POHODA u nového majetku automaticky.

Kasa

 Prakticky o krok rychlejší bude teď vaše přihlášení pomocí kódu PIN do agendy Kasa v případě, že už v ní pracují i jiní uživatelé.

 Agenda Kasa pozměnila své chování při výběru skladové zásoby do prodejky. Nově se po výběru správné položky do prodejky zobrazí opět všechny skladové zásoby. A rovnou se také založí nová položka. Vaše práce tak bude rychlejší a přehlednější.

 Pokud vybíráte skladové položky do právě rozpracované prodejky, má pro vás Kasa hned dvě usnadnění:

 • Hledáte-li skladovou položku například podle pole Kód a zásoba se v seznamu nenachází, vrátí se kurzor zpátky do pole, v němž jste vyhledávali. Toto pole se zároveň modře probarví a vy můžete zapisovat nový dotaz, resp. kód.
 • Pokud vašemu vyhledávacímu dotazu odpovídá více skladových položek, můžete klávesou ENTER vybrat tu, kterou požadujete. Zde k žádné změně oproti dřívějšku nedošlo. Novinkou však je, že po výběru položky do prodejky se automaticky zruší filtr nalezených položek a Kasa vám automaticky nabídne kompletní seznam všech skladových položek. Kurzor bude navíc rovnou připraven v poli Množství.

XML

 XML komunikace v systému POHODA je rozšířena o export individuálních cen zásob podle jednotlivých adres.

 Nové schéma supplier.xsd vám umožní importovat a exportovat obsah záložky Dodavatelé v agendě Zásoby. Záznamy je samozřejmě možné prostřednictvím XML komunikace také podle potřeby aktualizovat. Tato novinka je připravena pro uživatele řady POHODA E1.

 Pomocí XML komunikace můžete nově ke každé skladové zásobě přiřadit kategorii internetového obchodu.

 Pokud nedojde k řádnému spuštění programu POHODA s parametrem /XML, vrátí vám POHODA návratový kód, podle kterého můžete určit důvod neprovedení operace.

 Nově můžete nápovědu k programu POHODA vyvolat z příkazového řádku prostřednictvím parametru /?. Zobrazí se stránka s informací o spouštění systému POHODA pomocí parametrů.

Ostatní

 Již delší dobu umožňuje POHODA ověřovat DIČ tuzemského i zahraničního obchodního partnera v informačním systému VIES. Nově však můžete vyhledané výsledky kontroly uchovávat a kdykoliv si historii ověřování DIČ zobrazit. Archivované podklady se vám mohou hodit například při kontrole ze strany finančního úřadu.

 Funkce pro dočasný zákaz spuštění programu přibyla jako novinka do programu POHODA loni v květnu. Tuto funkci měl ale v rukou jedině administrátor programu POHODA. Toto omezení už teď neplatí a nově může spuštění programu zakázat i jiný uživatel. Musí mít však od administrátora přiděleno potřebné oprávnění.

 Pokud budete do nějakého dokladu (např. vydané faktury) přenášet z adresáře záznam typu kontaktní adresa, spolu s ním se do faktury vloží i hodnoty vyplněné v poli Středisko, Činnost a Zakázka.

1. ledna 2013 došlo ke změně organizační struktury Celní správy ČR. Nově ji tvoří Generální ředitelství cel ČR a jemu podřízených 15 celních úřadů. V této souvislosti byl v programu POHODA aktualizován číselník celních úřadů.