Skladové hospodářství v daňové evidenci

30. Leden 2013 - 10:07 — admin

Předmětem tohoto článku je sjednotit často mylné domněnky podnikatelů vedoucích daňovou evidenci ohledně vedení skladového hospodářství a inventarizace zásob.

Co si vlastně přestavit pod pojmem zásoby, když definice v zákonu o dani z příjmu, kterou se řídí podnikatelé vedoucí daňovou evidenci, chybí? V tomto případě nám pomůže zákon č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, respektive Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá jeho ustanovení. Je zde řečeno, že mezi složky zásob patří:

  • Materiál
  • Nedokončená výroba a polotovary
  • Výrobky
  • Zvířata
  • Zboží

Zákon o dani z příjmu explicitně neříká, že podnikatel vedoucí daňovou evidenci je povinnen vést skladové hospodářství a zaznamenávat tak nutně všechny příjmy a výdaje zásob. Přesto však stanovuje plátci daně povinnost prokázat správnost stanovení základu daně. Jinými slovy pokud podnikáte a vlastníte zásoby, pak v případě kontroly jste povinni prokázat jaké množství zásob a v jaké hodnotě jste nakoupili a uhradili (zde vzniká daňový výdaj) a jaké množství jste prodali a bylo Vám uhrazeno (zde vzniká daňový příjem). Vše musí být patřičně zdokumentováno nákupními a prodejními doklady se všemi náležitostmi. V případě, že se nakoupené množství nerovná prodanému množství, pak je nutno prokázat, co se se zbylou zásobou stalo. Rozdíl tak může být například součástí skladových zásob ke konci období. Pokud tomu tak není, pak je třeba o rozdíl upravit základ daně z příjmu.

Nelze říci, že všechny finanční úřady postupují stejně. V praxi se však při kontrole finančního úřadu běžně můžete setkat s dotazem, abyste u konkrétní zásoby prokázali její nabytí a zároveň pozbytí. Jak to uděláte je již na Vás. Úředníci z finančního úřadu sice ocení, pokud předložíte kompletní skladovou evidenci, nicméně pokud ji nevedete, nemůžete k tomuto být donuceni žádnými zákonnými prostředky. A jak si tedy usnadnit práci a nahradit plnohodnotnou daňovou evidenci zásob? Evidenci lze například vést formou:

  • Skladových karet podle jednotlivých druhů zásob nebo
  • Evidencí zakázek (např. nákup materiálu na jednu zakázku a jeho spotřeba a následný prodej včetně fakturace)

Pokud finanční úřad zpochybní údaje z daňového přiznání, pak je důkazní břemeno na poplatníkovi a je jen na něm, jak kvalitní záznamy bude mít, aby svá tvrzení mohl hodnověrně prokázat. Pokud tomu tak není, může mu být vyměřena pokuta a případné penále z doměřené daně.

Inventarizace zásob

Daňová evidence podle zákona o dani z příjmu nezná pojem inventarizace. Avšak v § 7b odst. 4 ZDP se lze dočíst, že poplatník je povinnen k poslednímu dni zdaňovacího období zjistit skutečný stav zásob, hmotného majetku, pohledávek a závazků. O tomto zjištění provádí zápis a o případné rozdíly upravuje základ daně. Jinými slovy přestože na podnikatele vedoucí daňovou evidenci se nevztahuje povinnost provedení inventarizace, tak musí provést kontrolu a přepočet veškerého majetku a tedy i zásob. Příslušný zápis opět může být vyžadován v případě kontroly finančního úřadu.

Závěrem bych tak podotkl, že ja na zvážení každého podnikatele vedoucího daňovou evidenci jakým způsobem bude evidovat pohyby zásob a provádět zápisy ze zjištění skutečného stavu zásob. Obecně se dá říci, že čím více pohybů zásob máte, tím kvalitnější evidenci zásob byste měli vést. Nevhodně nastavený a aplikovaný systém skladového hospodářství by Vám mohl v případě kontoroly finančního úřadu přivodit zbytečné starosti.

Ing. Pavel Síč

Jednatel společnosti LuPa Promo s.r.o.


Účetní programy?

Tags in Tiskopisy a formuláře

Přihlášení